ISSN 0412-1961
CN 21-1139/TG
Started in 1956

About the Journal

     Editorial Board

The Seventh Editorial Committe of Acta Metallurgica Sinica (2018)

y

Editor-in-Chief:
Hengqiang Ye (Academician)


Executive Vice Editor-in-Chief:
 Prof. Zhefeng Zhang

Consultative Committee

Yong Gan

Ke Lu

Hengqiang Ye

Yongjun Tian

Jing Zhu

Jie Liu

Wei Li

Yiyi Li

Weihua Wang

Baogen Shen

Lian Zhou

Liancheng Zhao

Wei Ke

Shining Zhu

Huibin Xu

Boyun Huang

Jianxin Xie

Fusheng Pan


Editorial Board Member

En Ma

Zongyi Ma

Qiang Wang

Zhonglin Wang

Tongmin Wang

Huiyuan Wang

Wanqi Jie

Liang Zuo

Lei Lu

Lijian Rong

Xing Zhu

Min Zhu

Mingfang Zhu

Gang Liu

Qing Liu

Yongchang Liu

Chunming Liu

Jun Sun

Chao Sun

Lizhi Sun

Mingyue Sun

Xiaofeng Sun

Yong Du

Qi Li

Jinshan Li

Meishuan Li

Miaoquan Li

Dianzhong Li

Jiarong Li

Ke Yang

Rui Yang

Wangyue Yang

Wei Sha

Jianyun Shen

Di Zhang

Pingxiang Zhang

Zhidong Zhang

Jishan Zhang

Zhefeng Zhang

Qing Chen

Liqing Chen

Chonglin Chen

Kexin Chen

Daolun Chen

Xiaolei Wu

Changjian Lin

Yueming Zhou

Yizhou Zhou

Yufeng Zheng

Jiuzhou Zhao

Tao Jing

Xin Jiang

Luchang Qin

Lin Geng

Jian Xu

Huajian Gao

Ruiping Gao

Zhengxiao Guo

Weidong Huang

Guozheng Kang

Chuang Dong

Han Dong

En-hou Han

Yafang Han

Dechang Zeng

Jicheng He

Baiqing Xiong

Feng Pan

   
2018-01-29 Visited: 55086